Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1  Op alle aanbiedingen, tarieven en overeenkomsten van LPE-Test zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing.

1.2  Het reserveren van een LPE test dan wel het maken van een overeenkomst
met LPE-Test houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden
aanvaardt.

1.3  Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden
afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4  Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele
nadere overeenkomsten ten behoeve van LPE-Test worden bedongen, worden
evenzeer bedongen ten behoeve van door LPE-Test ingeschakelde
tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten/offertes, prijsafspraken
2.1  Alle overeenkomsten/offertes en prijsafspraken van LPE-Test zijn vrijblijvend
en LPE-Test behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het
bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Zie ook artikel 3.6.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een gemaakte
reservering of getekende offerte/overeenkomst, die door LPE-Test wordt
ontvangen. LPE-Test is gerechtigd een overeenkomst/afspraak te weigeren dan
wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald.
Indien een LPE test niet wordt geaccepteerd, deelt LPE-Test dit mee binnen twee
(2) werkdagen na ontvangst van de gemaakte reservering of getekende
overeenkomst.

2.3  De door LPE-Test aangeboden offerte is 7 dagen geldig.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1  De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in Euro’s, EX BTW,
exclusief eventuele belastingen of leges, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden contant of per bankoverschrijving vóór de
uitvoering van de LPE test, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3  Bij overschrijding van de betalingstermijn (alleen anders overeengekomen,
bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u
vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een
maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door LPE-Test bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan
administratiekosten verschuldigd en indien LPE-Test haar vordering ter incasso
uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste
vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de
bevoegdheid van LPE-Test om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4  Indien u met enige betaling in gebreke bent, is LPE-Test gerechtigd (de
uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen in de periode tussen
de reservering en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de reservering te
annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (7) dagen na
mededeling van de prijsverhoging door LPE-Test.

Artikel 4. Annuleringen
4.1  Annuleringen dienen tenminste 36 uur van tevoren schriftelijk aan LPE-Test
kenbaar te worden gemaakt, voorzien van een geldige reden.
Indien men niet 3 dagen van tevoren een annulering doorgeeft, zijn wij
genoodzaakt het volledige bedrag (100%) in rekening te brengen.
Mocht u door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn om deel te nemen aan
de LPE test, dan zal er naar alle redelijkheid het verschuldigde factuurbedrag
terugbetaald worden.
Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan:
v  om een belangrijke medische reden;
v  vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner,
kind, broer of zus, als de LPE test viel in de periode beginnend bij de
overlijdensdag tot en met de begrafenis c.q. crematie;
v  bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouders of kleinkind, als
het examen is gepland op de dag van overlijden of de dag van de
begrafenis of crematie;
v  in verband met plotselinge militaire detachering;
v  door de geboorte van uw kind op de dag vóór het examen of de dag van
het examen.
v  als de bovenstaande omstandigheden voor u niet gelden, dan betaalt LPE-Test
geen geld terug.
De bewijsstukken dienen uiterlijk binnen 7 dagen na uw annulering door LPETest
te zijn ontvangen.

Artikel 5. Levering
5.1  De levering van de diensten geschiedt op de plaats en het tijdstip waar u de
LPE test heeft.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de
door LPE-Test geleverde diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2  LPE-Test garandeert dat de aan u geleverde diensten geen inbreuk maken
op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van
derden.

Artikel 7. Uw privacy
LPE-Test respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de diensten zo snel en gemakkelijk
mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend
gebruiken met uw toestemming.

LPE-Test  gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:
Als u een reservering doet op www.lpetest.nl/reserveren hebben we deze
gegevens nodig om uw LPE test uit te voeren en u van het verloop daarvan op de
hoogte te houden.
Als u een reservering doet bij LPE-Test, bewaren wij uw gegevens op een Secure
(=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam en
adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN- nummer, en een digitale scan van uw
paspoort of ID-kaart. Deze gegevens slaan wij op volgens de door ILENT
gehanteerde opslagtermijn.

LPE-Test  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren
van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw
persoonlijke gegevens zijn 100 % veilig bij LPE-Test
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze
bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1  U heeft de verplichting om bij ‘’aflevering’’ te onderzoeken of de diensten
aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u LPETest
daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen
na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was,
schriftelijk of per mail en gemotiveerd kennis te geven.

8.2  Indien is aangetoond dat de diensten niet aan de overeenkomst
beantwoorden, heeft LPE-Test de keuze de desbetreffende diensten tegen
retournering daarvan te vervangen door nieuwe diensten dan wel de
factuurwaarde daarvan te restitueren.

vliegtuig_lpetest

Artikel 9. Geschillen
9.1  Bij eventuele klachten dient u LPE-Test binnen 5 (werkdagen) hiervan op de
hoogte te stellen.

9.2  Mocht u het niet eens zijn met uw LPE score, dan kunt u een second opinion
(extra kosten voor eigen rekening) aanvragen uiterlijk binnen 5 werkdagen. Wij
zullen met een extern taalbureau uw test bespreken en evt. corrigeren. Let op!
Er bestaat de mogelijkheid dat u na de second opinion een lagere score kunt
krijgen.

Artikel 10. Reserveringen/communicatie
10.1  Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
reserveringen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig
ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en LPE-Test, dan wel tussen
LPE-Test en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en
LPE-Test, is LPE-Test niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn
van opzet of grove schuld van LPE-Test.

Artikel 11. Overmacht
11.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LPE-Test in
geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw
reservering op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks
zonder dat LPE-Test gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.

11.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LPETest
kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.

vliegtuig_lpetest_algemene_voorwaarden

Artikel 12. Diversen
12.1  Indien u aan LPE-Test schriftelijk opgave doet van een adres, is LPE-Test
gerechtigd aan dat adres alle reserveringen te verzenden, tenzij u aan LPE-Test
schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw reserveringen dienen
te worden gezonden.

12.2  Wanneer door LPE-Test gedurende korte of langere tijd al dan niet
stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet
haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt
nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat LPE-Test
deze voorwaarden soepel toepast.

12.3  Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige
andere overeenkomst met LPE-Test in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze
worden vervangen door een door LPE-Test vast te stellen nieuwe rechtens
toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4  LPE-Test is bevoegd om bij de uitvoering van uw reservering(en) gebruik te
maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, reserveringen en
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze
voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

wing_lpetest_algemene_voorwaarden